DO 2020. PET REGIONALNIH CENTARA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

DO 2020. PET REGIONALNIH CENTARA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

155
0
Podijeli

Company D.A.J.M.I. doo nudi usluge servisiranja motornih vozila u savremenom auto servisu sa opremom za kompletan pregled i opravku automobila. Svakim radnim danom od 8 do 16h

Revizijom Nacionalne strategije upravljanja otpadom do 2020. godine i državnog plana upravljanja otpadom, planirano je formirnaje 5 regionlnih centara za upravljanje otpadom, od kojih će jedan biti u Herceg Novom – navodi se u ovom dokumentu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Centar regiona primorje 2 (Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva) biće pozicioniran u Herceg Novom i smatra se neophodnim formiranje regionalnog preduzeća koje bi bilo zaduženo za upravljanje otpadom u okviru ovog regiona, što podrazumjeva i upravljanje cjelokupnom infrastrukturom neophodnom za adekvatno upravljanje otpadom, kao i regionalnim centrom koji bi se dodatno izgradio na teritoriji opštine Herceg Novi.
Regionalni centar u Herceg Novom bi trebalo da sadrži postrojenje koje je već izgrađeno za potrebe samog Herceg Novog, kao i sanitarnu deponiju za odlaganje preostalog mješovitog komunalnog otpada i otpada dovezenog iz preostalih opština regiona, tj postrojenja iz Kotora.
Napominje se da je projektna dokumentacija za izgradnju deponije u Herceg Novom izrađena i lokacija koja je u njoj obrađena je Duboki Do. Ono što je, ipak, novo i posebno značajno jeste da se trenutno razmatra ispravnost te odluke. Ukoliko se od ove lokacije odustane, neophodno je izraditi studiju izbora lokacije u kojoj bi se razmotrila druga rješenja.
Postrojenje za recikliranje otpada i transfer stanica postoje u Kotoru, tako da će se otpad iz opština Kotor, Budva i Tivat tretirati na toj lokaciji i nije predviđena izgradnja dodatnih transfer stanica.
U okviru kompleksa reciklažnog centra u Kotoru, u toku je izgradnja postrojenja za kompostiranje. Na ovom postrojenju se predviđa, prije svega, tretman zelenog otpada, ali i tretman dijela frakcije organskog otpada iz mješovitog komunalnog otpada.
Za određeni broj domaćinstava koja se nalaze na udaljenijim lokacijama, predviđa se nabavka manjih kompostera za domaćinstva (komercijalni proizvod).

Picerija i restoran

DROBILICA ZA GRAĐEVINSKI OTPADA

U okviru regionalnog centra u Herceg Novom, predviđa se instaliranje drobilice kojom bi se usitnjavao građevinski otpad, kako bi se ova vrsta otpada pripremila za ponovnu upotrebu, a na prvom mjestu kao inertni materijal za prekrivanje odloženog komunalnog otpada. Ova aktivnost se može obavljati i u dogovoru sa nekim drugim pravnim licem koje posjeduje drobilicu, a može se odvijati u svim opštinama posebno, ukoliko takvi uslovi postoje, budući da je moguće ostvariti značajne dobiti, ali i da je Zakonom o upravljanju otpadom predviđena obaveza reciklaže ove vrste otpada.
Predviđa se formiranje reciklažnih dvorišta u svim opštinama regiona, s tim da reciklažno dvorište bude u okviru postrojenja, u situacijama gdje se oni grade.
Neophodno je odrediti lokaciju na teritoriji opštine Herceg Novi i Budva za formiranje solarne sušare za predtretman kanalizacionog mulja koji će se dobijati usljed rada planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Budući da je Budva gotovo podjednako udaljena od Kotora i od Bara, a da se u ljetnjoj sezoni znaju stvarati veće gužve na potezu prema Kotoru, Budvi se mora ostaviti prostora da sama odredi da li joj više odgovara da bude dio regiona Primorje 1 (Bar i Ulcinj) ili Primorje 2.
Tu odluku će naravno diktirati i ekonomski aspekt tj. visina naplate za usluge sekundarne selekcije i deponovanja.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code