DO 2020. PET REGIONALNIH CENTARA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

DO 2020. PET REGIONALNIH CENTARA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

101
0
Podijeli

Revizijom Nacionalne strategije upravljanja otpadom do 2020. godine i državnog plana upravljanja otpadom, planirano je formirnaje 5 regionlnih centara za upravljanje otpadom, od kojih će jedan biti u Herceg Novom – navodi se u ovom dokumentu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Centar regiona primorje 2 (Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva) biće pozicioniran u Herceg Novom i smatra se neophodnim formiranje regionalnog preduzeća koje bi bilo zaduženo za upravljanje otpadom u okviru ovog regiona, što podrazumjeva i upravljanje cjelokupnom infrastrukturom neophodnom za adekvatno upravljanje otpadom, kao i regionalnim centrom koji bi se dodatno izgradio na teritoriji opštine Herceg Novi.
Regionalni centar u Herceg Novom bi trebalo da sadrži postrojenje koje je već izgrađeno za potrebe samog Herceg Novog, kao i sanitarnu deponiju za odlaganje preostalog mješovitog komunalnog otpada i otpada dovezenog iz preostalih opština regiona, tj postrojenja iz Kotora.
Napominje se da je projektna dokumentacija za izgradnju deponije u Herceg Novom izrađena i lokacija koja je u njoj obrađena je Duboki Do. Ono što je, ipak, novo i posebno značajno jeste da se trenutno razmatra ispravnost te odluke. Ukoliko se od ove lokacije odustane, neophodno je izraditi studiju izbora lokacije u kojoj bi se razmotrila druga rješenja.
Postrojenje za recikliranje otpada i transfer stanica postoje u Kotoru, tako da će se otpad iz opština Kotor, Budva i Tivat tretirati na toj lokaciji i nije predviđena izgradnja dodatnih transfer stanica.
U okviru kompleksa reciklažnog centra u Kotoru, u toku je izgradnja postrojenja za kompostiranje. Na ovom postrojenju se predviđa, prije svega, tretman zelenog otpada, ali i tretman dijela frakcije organskog otpada iz mješovitog komunalnog otpada.
Za određeni broj domaćinstava koja se nalaze na udaljenijim lokacijama, predviđa se nabavka manjih kompostera za domaćinstva (komercijalni proizvod).

DROBILICA ZA GRAĐEVINSKI OTPADA

U okviru regionalnog centra u Herceg Novom, predviđa se instaliranje drobilice kojom bi se usitnjavao građevinski otpad, kako bi se ova vrsta otpada pripremila za ponovnu upotrebu, a na prvom mjestu kao inertni materijal za prekrivanje odloženog komunalnog otpada. Ova aktivnost se može obavljati i u dogovoru sa nekim drugim pravnim licem koje posjeduje drobilicu, a može se odvijati u svim opštinama posebno, ukoliko takvi uslovi postoje, budući da je moguće ostvariti značajne dobiti, ali i da je Zakonom o upravljanju otpadom predviđena obaveza reciklaže ove vrste otpada.
Predviđa se formiranje reciklažnih dvorišta u svim opštinama regiona, s tim da reciklažno dvorište bude u okviru postrojenja, u situacijama gdje se oni grade.
Neophodno je odrediti lokaciju na teritoriji opštine Herceg Novi i Budva za formiranje solarne sušare za predtretman kanalizacionog mulja koji će se dobijati usljed rada planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.
Budući da je Budva gotovo podjednako udaljena od Kotora i od Bara, a da se u ljetnjoj sezoni znaju stvarati veće gužve na potezu prema Kotoru, Budvi se mora ostaviti prostora da sama odredi da li joj više odgovara da bude dio regiona Primorje 1 (Bar i Ulcinj) ili Primorje 2.
Tu odluku će naravno diktirati i ekonomski aspekt tj. visina naplate za usluge sekundarne selekcije i deponovanja.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code