DR ILIJA MORIC – PRVA DOKTORSKA DISERTACIJA U CRNOJ GORI O MARKETINGU...

DR ILIJA MORIC – PRVA DOKTORSKA DISERTACIJA U CRNOJ GORI O MARKETINGU U RAZVOJU RURALNOG TURIZMA

785
0
Podijeli

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore mr Ilija Moric sa Luštice, juče je uspješno javno odbranio doktorsku disertaciju „Marketing aspekt razvoja ruralnog turizma na primjeru Crne Gore”.

Moric je disertaciju odbranio pre pred Komisijom u kojom su bili dr Božo Mihailović, redovni profesor Ekonomsko fakulteta, Univerziteta Crne Gore, dr Vladimir Stojanović, redovni profesor PMF-a, Unoverziteta Novi Sad i dr Andriela Vitić-Ćetković, vanredna profesorka, Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Univerziteta Crne Gore.
Osnovni doprinos istraživanja u doktorskoj disertaciji se ogleda u cjelovitom teorijskom i praktičnom objedinjavanju marketing aspekta razvoja ruralnog turizma kao kompleksne, održive i višefunkcionalne aktivnosti. Pored toga, istraživanje ima nesumnjivo veliku aplikativnu vrijednost, jer polazi od specifičnosti Crne Gore kao ruralne turističke destinacije. Autor predlaže konkretna rješenja i jasno ukazuje na mogućnosti, ali i identifikuje ograničenja razvoja ruralno-turističke djelatnosti.
Naučni doprinosi disetacije su očigledni jer se radi o pionirskom istraživačkom poduhvatu, odnosno prvoj doktorskoj disertaciji u Crnoj Gori, koja na veoma jasan teorijsko-metodološki, sistematičan i originalan način, kroz prizmu marketing filozifije, prisupa problematici razvoja ruralnog turizma. Autor pri tome uzima u razmatranje potrebe i želje turističke tražnje, specifičnosti Crne Gore kao turističke destinacije, uslove života i privređivanja u ruralnim područjima, specifičnosti ruralno-turističkog biznisa i globalne trendove na turističkom tržištu.
Moric je ovu temu od nesumnjivog internacionalnog značaja i sa snažnim lokalnim implikacijama, sistematično, naučno i metodološki korektno, analizirao i argumentovano izvodio zaključke. Pristupio je kritičkom preispitivanju obimne i savremene literature iz predmetne oblasti i, što je odlika kvalitetnog istraživanja, imao naučne smjelosti da, u pojedinim djelovima, ponudi sopstvena rješenja i preporuke što čini poseban kvalitet ovog naučnog rada. Time je postignut napredak i stvoren preduslov uspješnog razvoja savremenog ruralnog turizma u Crnoj Gori, ali i šire.
Ovom disertacijom je učinjen jedinstven, kreativan i direktan spoj marketinga i ruralnog turizma, a posredno je povezana problematika ruralnog razvoja sa ekonomskim razvojem Crne Gore i održivim razvojem turizma kroz implementaciju postulata marketing koncepta.
Treba naglasiti i izrazit internacionalni značaj i aktuelnost teme za dugorčno, perspektivno ekonomsko stanje u Crnoj Gori.
Ilija Moric je zavšio Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru 2006. godine, sa prosječnom ocjenom 9,72, a postdiplomske studije godinu kasnije sa ocjenom 10. Magistrirao je sa temom “Marketing u savremenom ruralnom turizmu na primjeru poluostrva Luštica”.Moric je zaposlen na kotorskom Fakultetu kao saradnik u nastavi. Prvi je organski proizvođač maslina u Crnoj Gori.

Picerija i restoran

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code