Ministarstvo o primjedbama Njivičana na DSL: Neke kontradiktorne, neke za razmatranje

Ministarstvo o primjedbama Njivičana na DSL: Neke kontradiktorne, neke za razmatranje

1195
4
Podijeli

njivice 5Na niz primjedbi mještana Njivica na Nacrt DSL  za potez Rt Kobila-Njivice-ušće Sutorine Ministarstvo održivog razvoja i turizma odgovoriće kroz Izvještaj sa javne rasprave, u skladu sa Zakonom, kazali su našem radiju iz MORT-a.

– Nakon završetka javne rasprave, 4.novembra 2016, obrađivač će ih analizirati i ocijeniti njihovu opravdanost i prihvatljivost. Ministarstvo i obrađivač ostaju otvoreni da razmotre sve pristigle inicijative i prihvate one koje će pomoći da se pitanja efikansije riješe i koje će  doprinijeti boljem kvalitetu planskog dokumenta, naveli su iz MORT-a.

Picerija i restoran

Oni su objasnili da izrada plana nema nikakve formalne veze sa tenderima koji su objavljivani u prethodnom periodu za jedan manji dio ovog područja, koji je  već tretiran važećim Prostornim planom posebne namjene za morsko dobro.

– Ovaj plan tom dijelu ne mijenja namjenu, već je upravo zadržava kao rezervnu zonu za razvoj turizma, koja se može aktivirati nakon što se pronađe zainteresovani investitor – kažu u Ministarstvu i tvrde da je u potpunoj  suprotnosti zahtjev građana Njivica da se dozvoli stambena i izgradnja malih turističkih smještajnih kapaciteta na svim parcelama na kojima je po Nacrtu ucrtana zelena površina sa protivljenjem što je preko privatnih parcela planirana izgradnja novih saobraćajnica.

U MORT-u su demantovali tvrdnje Njivičana sa Javne rasprave, da su se nadležni pozivali na Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro, koji je još uvijek u formi Nacrta i nije usvojen. Kažu da Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro je plan koji je usvojila Skupština Crne Gore 2007. godine i predstavlja plan višeg reda za Državnu studiju lokacije. Prostorni plan područja posebne namjene za Obalno područje je u fazi nacrta i nadležni se nisu pozivali na taj plan, već je pominjan isključivo u tom kontekstu – planskog dokumenta koji je u nacrtu, navode iz MORT-a.

Za Njivice novi sistem otpadnih voda i šetalište

njivicki put 4Takođe, Nacrt plana je precizno identifikovao postojeće stanje i predvidio da se za kompletno naselje Njivice planira novi sistem kanalizacije upotrebljenih voda koji se priključuje u postojeći gradski priobalni kolektor u Igalu, tvrde u resornom Ministarstvu, čime bi bio riješen jedan od prioritetnih zahtjeva Njivičana:

– Od Njivica pa sve do Igala, magistralnim putem, planiran je gravitacioni kolektor fekalne kanalizacije. Na ovaj glavni kolektor planirano je priključenje čitave planirane mreže fekalne kanalizacije iz Zone B, što gravitaciono, što preko crpnih stanica, potisnim cjevovodima. Ovakvo rješenje dobilo je pozitivno mišljenje Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, tvrde oni.

U MORT-u ostaju pri stavu da izgradnja pješačke staze, na koju su Njivičani iznijeli niz primjedbi, može jednom naseljenom mjestu donijeti samo novi kvalitet:

– Zbog specifične konfiguracije terena, planerski predlog bio je da se pješačka staza na Njivicama planira u proširenju koridora postojeće kolske saobraćajnice, što je cijenjeno kao ekonomično i prikladno rješenje. Razlog za ovakvu odluku bila je težnja za očuvanjem vrijednih prirodnih lokacija u podnožju Njivica, prije svega lokacija igaljskog blata i izvora mineralne vode. Ministarstvo će u saradnji sa obrađivačem plana  i timom koji izrađuje Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu razmotriti mogućnost postavljanja trase šetališta onako kako dio zainteresovane javnosti predlaže, uz napomenu da će zaštita prirodnih i predionih vrijednosti biti prioritet, obrazlažu  oni.

Kad je riječ o namjeni površina, odnosno prostornog rasporeda zelenih i građevinskih površina, ona je u potpunom skladu sa Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro. Iz tog razloga su primjedbe koje se tiču omogućavanja stambene izgradnje na parcelama namjenjenim planom višeg reda zelenilu zakonski i planski neutemeljene.

Namjena površina prema palnovima višeg reda

njivice 2Odgovarajući na naše pitanje kako se nečije privatno zemljište može proglasiti zelenom površinom, i da li u tom slučaju vlasnik zemljišta može da inkasira neku nadoknadu, u resornom ministarstvu pojašnjavaju da se namjena površina ne određuje u odnosu na vlasništvo već, u prvom redu, u odnosu na planove višeg reda, a zatim u daljem procesu izrade detaljne dokumentacije i na prostorne mogućnosti konkretne lokacije (nagib, konfiguraciju terena, seizmogeološke uslove, mogućnost pristupa, smjernice za zaštitu životne sredine itd.).

– Namjene date ovom DSL u potpunom su skladu sa Prostornim planom područja posebne namjene za morsko dobro i predstavlja plan višeg reda za Državnu studiju lokacije. Poštovanje namjene površina iz plana višeg reda je obaveza planera.

Komercijalna, komunalna, ribarska  luka, ili privezište?

images_slike_gradovi_hn_igalo_usce_sutorineNajglasnije primjedbe Njivičani su iznijeli povodom potencijalne izgradnje luke/privezišta za ribare na jednom dijelu obale, čime se, kako tvrde, žele ispuniti htijenja ribara. U Ministarstvu kažu da su Nacrtom plana definisane dvije vrste veza: komunalni i komercijalni, a zahtjev je upućen sa adrese Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, radi realizacije Strategije ribarstva 2015-2020 i efikasnog zatvaranja pregovaračkog poglavlja 13. ribarstvo u pregovorima za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji. Međutim, Ministarstvo ostaje i dalje otvoreno za konstruktivne predloge svih strana radi dobijanja što kvalitetnijih rješenja po ovom pitanju.

Sa druge strane, iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kazali su nam da je MORT u skladu sa procedurama državne uprave i međuinstitucionalne saradnje, dostavio dokument Ministarstvu poljoprivrede na mišljenje. Ministarstvo poljoprivrede je dalo mišljenje da se u okviru planiranih komunalnih vezova obezbijedi vez za potrebe ribarskih plovila. Komunalni vez u kojem bi bilo omogućeno privezište ribarskih plovila nije planiran u naselju Njivice, već na terenu između ušća rijeke Sutorine i naselja Njivice.

images_slike_gradovi_hn_njivice_i_usce_sat–  Smatramo da država mora da obezbijedi vezove za ribarska plovila, mjesto prvog iskrcaja i prve prodaje ribe. Jedan od naših glavnih strateških ciljeva je i povezivanje sektora ribarstva sa turizmom, što bi obezbijedilo plasman proizvoda ribarstva i obogatilo turističku ponudu. Ribarstvo je veoma značajna privredna grana u Crnoj Gori, kako sa ekonomskog, tako i sa sociološkog i kulturološkog aspekta. Ne razumijemo zašto među mještanima bilo kog primorskog mjesta u Crnoj Gori postoji negodovanje prilikom odabira lokacije za ribarsku luku, kazali su iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Podsjtićemo da je za dio ove  lokacije Savjet za privatizaciju raspisao nekoliko tendera za zakup, na koje nije pristigla niti jedna ponuda. Lokacija se i dalje nalazi u Planu privatizacije za 2016.godinu, a od predloga Tenderske komisije i odluke Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte zavisi da li će tokom ove godine tender biti ponovo objavljivan, zaključili su u MORT-u.

Takođe, u pripremi je izrada Državne studije lokacije ‘’Sektor 2’’ za područje u zahvatu morskog dobra na potezu ušće Sutorine – Igalo. Prostorni plan područja posebne namjene za Obalno područje je u fazi izrade Predloga i on tretira cijelu površinu, kako opštine Herceg Novi, tako i ostalih primorskih opština.

4 Komentari

 1. Šetalište planiraju pored postojeće saobraćajnice a ne pored mora jer bi ugrozili izvorišta mineralne vode i lokacije igaljskog blata. A s druge strane planiraju ribarsku luku, vjerovatno sa benzinskom pumpom na obali pored Njivica i turistički kompleks na ušću. Šta je ovdje kontradiktornihe, ono što predlaže ministarstvo ili primjedbe Njivičana?
  0  0
 2. Ovdje je najveći problem sto Ministarstvo iz Podgorice radi plan za ovaj dio Novog i sasvim je bilo očekivano ovoliko negodovanje mještana,jer oni teško mogu da sagledaju kakvo je stanje na terenu i koji su stvarni problemi mještana. Samo planiranje pješačke staze uz gornji magistrali put, a ne uz obalu dovoljno govori o njihovoj ozbiljnosti. Mislim da je se ovaj plan radi za potrebe velikog investitora na Kobili, a da se ovo ostalo usput uzelo u razmatranje.
  0  0
 3. Mnogo puta smo bili okupirani,a kasnije smo shvatili da nam neki od njih nijesu bili neprijatelji samo su znali više od nas.Da li će sljedeći znati više ili manje, viđećemo.Ko to zna?????Kažu da je imovina zagarantovana zakonom i da je bila sigurna vjekovima,da onoliko koliko zaradimo možemo na svojoj zemlji i da uložimo,jer je u interesu države da tu ostajemo.
  0  0
 4. Osnovni problem je u tome što mještanin nije planer i što planera ne interesuje mještanin i njegov život,a Zemlja i sve se kreće i okreće…..Neko umire,a neko se rađa da bi živio na mjestu svojih predaka i razumio njihov život.Suština je ŽIVOT koji nema kraj ,a to nije lako shvatiti iako svi znamo.Razumno bi bilo uskladiti plan sa životom mještana i razumjeti njihov bol.
  0  0

Ostavite komentar

*

code