Morsko dobro poziva na javno nadmetanje za zakup pristaništa u Rosama i...

Morsko dobro poziva na javno nadmetanje za zakup pristaništa u Rosama i Kamenarima

1593
1
Podijeli

images_slike_gradovi_hn_roseJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavilo je poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa u Rosama, dužine operativne obale 20m i širine kopnenog zahvata 2m, sa pristupnom stazom. Ukupna površina pristaništa je 100m², sa pripadajućim akvatorijumom. Početna cijena godišnjeg zakupa je 360 eura, a bankarska garancija ne smije biti manja od 500 eura.

Takođe, javni poziv upućen je i za zakup pontonskog pristaništa u Kamenarima, u aktavorijumu ispred Đurića sa pripadajućim akva prostorom i dužinom obale za pristajanje plovila 30m. Početna cijena godišnjeg zakupa za ovo pristanište je 337 eura, za bankarsku garanciju ne manju od 500 eura.

Picerija i restoran

Davanje u zakup ovih pristaništa biće obavljeno putem javnog nadmetanja odnosno aukucije i to u viđenom stanju. Godišnja zakupnina uvećana za iznos PDV-a, koji nije uračunat u navedene cijene. Plaća se u cjelini u trenutku zaključenja ugovora, ili najviše u tri rate, uz obavezu izabranog ponuđača da u momentu zaključenja ugovora dostavi Javnom preduzeću originalnu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv bankarsku garanciju za plaćanje preostalog iznosa zakupnine uvećane za PDV.

Kako stoji u javnom pozivu, lokacije se daju na korišćenje do 31. decembra ove godine, uz mogućnost produženja za 1 (jednu) + 1 (jednu) godinu, odnosno do 31. decembra 2018. godine, ukoliko korisnik ispuni sve ugovorom preuzete obaveze.

Licitacioni korak u postupku nadmetanja – aukcije utvrđuje se na iznos od 100 eura na početnu cijenu. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja blagovremeno dostave pisanu prijavu sa potrebnom dokumentacijom i koja  moraju biti registrovani u Poreskoj upravi kao PDV obveznici prije zaključenja ugovora.

Prijave za javno nadmetanje podnose se svakog radnog dana od 8 do 16 časova, a zaključno sa 19. julom do 16 sati, neposrednom predajom na arhivi Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Javno nadmetanje – aukcija održaće se 20. jula u 12 časova, u Sali na I spratu poslovne zgrade JP Morsko dobro. Podnosioci prijava za javno nadmetanje dužni su da se 1 sat prije početka licitacije registruju kod Komisije za aukciju u kancelariji Službe za upravljanje lukama i pomorstvom u poslovnoj zgradi Javnog preduzeća. Ukoliko se ponuđači ne registruju gube pravo na povraćaj bankarske garancije.

1 komentar

Ostavite komentar

*

code