Odbačena inicijativa Hercegnovskog turističkog udruženja: Agencije ne mogu prijavljivati turiste

Odbačena inicijativa Hercegnovskog turističkog udruženja: Agencije ne mogu prijavljivati turiste

0
Podijeli

Nema osnova za prihvatanje inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članova 99. i 100. Zakona o strancima, koju je pokrenula NVO Hercegnovsko turističko udruženje, jer je turističkim agencijama onemogućeno obavljanje prijave boravka turista. To se navodi u mišljenju koje je Ministartsvo unutrašnjih poslova dostavilo Vladi.

U Ministarstvu smatraju da nema osnova za prihvatanje inicijative. Ističu da je u članu 99. Zakona o strancima propisano da davalac smještaja prijavu i odjavu boravka stranaca dostavlja elektronski, a ako za takav način nema tehničkih mogućnosti, davalac prijavu može dostavljati preko turističke organizacije. Stavom 4 ovog člana je propisano da izuzetno od stava I, davaoci smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu prijavu i odjavu mogu dostavljati elektronski ili preko TO, bez obaveze da od Uprave policije pribave potvrdu da ne posjeduju tehničke mogućnosti za elektronsko dostavljanje prijave i odjave boravka.

Picerija i restoran

Prednosti elektronskog prijavljivanja turista

Iz Ministarstva dalje navode razloge zbog kojih je uvedeno elektronsko prijavljivanje boravka: postupak prijave je modernizovan i efikasniji, povećan je broj prijava i odjava što doprinosi boljoj naplati boravišne takse, svi podaci koji su uneseni u elektronsku evidenciju provjeravaju se kroz nacionalnu i INTERPOL bazu podataka, čime je povećan stepen unutrašnje bezbjednosti, olakšana je i pouzdanija pretraga po licima elektronskim putem u odnosu na ranije kada se pretraga obavljala pregledavanjem kartona. Takođe, olakšana je izrada statističkih izvještaja o boravku stranaca, a podaci iz elektronske evidencije su osnova za vođenje jedinstvene evidencije turističkog prometa koju vodi MORT. Osim toga , elektronska evidencija se koristi kao osnov prilikom prijema zahtjeva za odobrenje privremenog boravka strancima, čime je isključena mogućnost da stranac sa nezakonitim boravkom u Crnoj Gori ostvari pravo na privremeni boravak.

Sistem prijave boravka stranaca u turističkim agencijama je zamijenjen i zbog neefikasnosti, navode dalje u MUP-u, jer je od uvođenja elektronske prijave boravka broj prijava tri puta uvećan u odnosu na period prije stupanja na snagu Zakona o strancima iz 2014. godine.

Ostavljena je mogućnost, odnosno i drugi način prijave boravka stranaca i kada ne postoje tehničke mogućnosti za elektronsku prijavu boravka, tako da ne stoji konstatacija iz inicijative da su svi davaoci smještaja obavezni da posjeduju računar i kupuju sertifikat za prijavljivanje.

Kad je riječ o članu 100. Stav I Zakona o strancima, propisano je da stranac koji boravi u Crnoj Gori u turističke svrhe, a ne koristi usluge davaoca smještaja, može prijavu i odjavu boravka stranca podnijeti preko turističke organizacije u mjestu boravka. Ako u mjestu boravka nije osnovana turistička organizacija onda se prijava može obaviti preko organa lokalne uprave. Podnošenje prijave u oba slučaja se ne naplaćuje.

– Navedeno zakonsko rješenje je kompatibilno sa standardima kojima se uređuje problematika stranaca u EU pa je i Zakon o strancima u najvećoj mjeri usklađen sa pravnom tekovinom EU, uz uvažavanje svih specifičnosti ekonomskog i socijalnog stanja u Crnoj Gori. Ovakvo rješenje je u skladu sa principima evropskog zakonodavtsva kako bi svi stranci imali jednak tretman. Ukoliko bi se propisala obaveza naplate prijave i odjave boravka stranaca preko TO ili organa lokalne samouprave, došlo bi do diskriminacije stranaca koji koriste ovaj način prijavljivanja u odnosu na strance koji prijavu podnose Upravi policije koja ne naplaćuje podnošenje prijave i odjave boravka stranaca – pojašnjavaju dalje u MUP-u.

Stoga, dodatni razlozi za propisivanje ovakve odluke su sljedeći:

– stranac koji prijavljuje boravak je u obavezi da svakog dana plaća boravišnu taksu, tako da bi dodatno nametanja plaćanja i samog čina prijave boravka predstavljalo dodatno finansijsko opterećenje strancima
– do stupanja na snagu Zakona o strancima pojedine agencije su naplaćivale nerealno visoke iznose za uslugu podnošenja prijave i odjave
– naplata usluge prijave i odjave boravka je u prethodnom periodu pretstavljala faktor koji je uticao na mali broj prijavljenih stranaca

Po mišljenju MUP-a osporenim odredbama Zakona o strancima ne narušava se nijedno ustavno načelo, niti su ove odredbe nesaglasne sa bilo kojom odredbom Ustava.

Zašto su iz HTU tražili izmjene Zakna o strancima?

Podsjetimo da se u odbačenoj inicijativi HTU-a, ističe da odredbe člana 99. i 100. Zakona o strancima, tj odedbe koje se odnose na prijavu i odjavu boravka stranaca i podnošenje prijave i odjave stranaca preko TO, nijesu saglasne sa Ustavom Crne Gore. Posebno su ukazali da propisana obaveza da svi davaoci smještaja moraju imati računar i znati da rade na njemu predstavlja povredu ustavnih prava građana, što je istovremeno u suprotnosti sa Članom 53. Zakona o upravnom postupku. To kako su naveli davaocu smještaja ne dozvoljava da obavezu prijave i odjave boravka stranca može da izvrši preko zastupnika, odnosno punomoćnika.

Iz HTU-a su dalje naglasili da su TA pored osnovnih uslužnih djelatnosti za koje su registrovane obavljale usluge prijavljivanja boravka gostiju čime se usluga posredovanja kompletirala, što novim Zakonom o strancima nije propisano, što smatraju diskriminacijom prema agencijama.

Oni su podsjetili da je u članu 100 Zakona o strancima propisano da se prijavljivanje obavlja preko TA ili nadležnog organa lokalne uprave te da se ta usluga ne naplaćuje. Na taj način po njihovom mišljenju, Uprava policije djelatnost iz svoje nadležnosti prebacuje na TO ili lokalnu samoupravu, čime se TO ili lokalnoj samoupravi nameću poslovi i radnje koje nijesu u njihovoj nadležnosti. Propisivanje da se usluga prijavljivanja ne može naplaćivati po mišljenju podnosioca inicijative je nekorektno, nelogično, nezakonito i neustavno, jer se Zakonom ne može drugom subjektu propisivati da li će i koliko svoju uslugu naplaćivati.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code