Reagovanje Novske Liste na predlog nacrta novog Zakona

Reagovanje Novske Liste na predlog nacrta novog Zakona

2574
0
Podijeli

U posljednje vrijeme građani naše opštine prisiljeni su da trpe razna zakonska tumbanja i tumačenja, prije svega u oblasti zakonodavstva u vezi planiranja i izgradnje. Većina preduzetih mjera urađena je po direktivama nadležnih državnih institucija, a lokalna vlast ih je samo sprovodila u djelo, najčešće bez preispitivanja i blagovremenog obavještenja javnosti, navodi se u saopštenju Novske liste.

Pravu snagu i moć centralizovane vlasti, u obimu kom joj to sadašnja zakonska regulativa dozvoljava, trenutno možemo da vidimo na primjeru naselja Njivica. Ovo naselje, koje je čitavom teritorijom u zoni Morskog dobra, odvojeno je iz lokalnog strateškog plana i o njegovoj sudbini odlučuje se na centralnom nivou, bez prevelikog obaziranja na lokalne interese.  Zahvaljujući tome, građani Njivica preko noći su saznali da je DUP Njivica, odlukom Ministarstva održivog razvoja i turizma, stavljen van snage, i da se do usvajanja Državne studije lokacije – Sektor 1 u ovoj zoni više ne može graditi.  Na sve zahtjeve i primjedbe građana Njivica Ministrastvo je uglavnom negativno odgovorilo.

Picerija i restoran

Takođe smo  prisustvovali i raznim javnim raspravama o nacrtu Plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore koji je kompletno pripremljen za usvajanje još prije proglašenja novog Zakona o  uređenju prostora i izgradnji objekata, a u kome je tek trebalo da se usvoji pojam „obalnog područja“.  Za neupućene, tadašnji Nacrt zakona definisao je obalno područje koje je zahvatalo kompletne teritorije svih primorskih opština. Ovaj Nacrt zakona naišao je na veliko neodobravanje od strane javnosti koja je bila upućena u njegove odredbe, prije svega zbog toga što se ograničava autonomija i samostalnost lokalne samouprave u vršenju sopstvenih poslova.

U međuvremenu usvojen je Zakon o legalizaciji koji su mnogi čekali, ali se, na žalost, njegova primjena stalno odlaže novim odlukama na nivou Vlade i nadležnog Ministarstva.

Sada smo u prilici da odjednom imamo ispred sebe Predlog novog Zakona o planiranju i izgradnji koji se u velikoj mjeri razlikuje od teksta Nacrta zakona koji je javnosti prikazan na javnim raspravama.

Kao politički odgovorna grupa, dužni smo da javnost obavjestimo sa predloženim izmjenama koje će u velikoj mjeri uticati na budući razvoj i prosperitet na lokalnom nivou.

Novi Zakon, u slučaju da se usvoji, izvršiće kompletnu centralizaciju u pogledu budućeg planiranja i izgradnje. Naime, odlukama novog Zakona ukidaju se svi dosadašnji oblici planskih dokumenata i uvode se samo tri:

1.  Prostorni plan Crne Gore – koji, kao i do sada, obuhvata teritoriju čitave države.

2. Plan generalne regulacije Crne Gore – novi planski dokument i novi pojam – izrađuje se za sjeverni, centralni i južni region, kao i za nacionalne parkove.

3. Urbanistički projekat – za prostor definisan planom generalne regulacije Crne Gore, na kojem predstoji značajnija i složenija izgradnja odnosno koji predstavlja posebno karakterističnu cjelinu, kao i za prostor devastiran bespravnom gradnjom.

Prva dva planska dokumenta se donose na osnovu odluke i programskog zadatka koju donosi Vlada, za izradu je zaduženo Ministarstvo, a usvaja ih Skupština Crne Gore. Treći planski dokument donosi Vlada na predlog Ministarstva. Nema više Prostornih planova Opština, nema Detaljnih planova, Studija lokacija i slično za čije usvajanje je bila nadležna Skupština Opštine kao mjerodavna lokalna vlast. Novim Zakonom čak je predviđeno da se i  Planovi postavljanja privremenih objekata, kao i smjernice za izgradnju pomoćnih objekata,  rade na nivou Ministarstva.

Lokalna samouprava predlogom novog Zakona potpuno je marginalizovana i svedena na tehnički nivo  – dužna  je da dostavi novi predlog u pogledu tehničkih uslova za čije je izdavanje nadležna.  Strategija razvoja lokalne zajednice potpuno je zanemarena i o njenom razvoju i planovima za budućnost odlučuje Skupština i Vlada Crne Gore. Prilikom izrade novih planova Vlada, odnosno Ministarstvo, može po sopstvenom nahođenju da blokira  i poništava važeće planove do usvajanja novog planskog dokumenta, kao što je to odrađeno na slučaju Njivica.

Novi Zakon u sebi sadrži i nove odluke o legalizaciji neformalnih objekata kojima se poništava usvojeni, a nikad realizovan Zakon o legalizaciji, odluke o eksproprijaciji zemljišta koje su u kontradiktornosti sa Zakonom o eksproprijaciji, odluke o preparcelaciji zemljišta u skladu sa planskim dokumentima sa malo ili nimalo poštovanja privatne svojine i niz drugih, u najmanju ruku, spornih odluka. Jedna od njih je da je primarni ugostiteljski objekat sa četiri i više zvjezdica – objekat od državnog interesa. Drugim riječima – kafana nam je od državnog interesa.

Predlog novog Zakona centralizaciju i moć države dodatno je učvrstio odlukom da će se u budućnosti, u slučaju da se ovaj zakon usvoji, svi UT uslovi dobijati u Ministarstvu, uključujući i uslove za privremene i pomoćne objekte. Doduše, naši građani će biti pošteđeni putovanja u Podgoricu za svaki dokument koji im treba jer će moći da sve zahtjeve podnesu elektronskim putem, a i odobrenja će tako dobijati, pod uslovom da su i građani i službenici dovoljno pismeni da se za ovakve stvari  koriste elektronskim mogućnostima. Pitanje je šta će se desiti ako se ovakav zakon usvoji a elektronska pismenost, koja za sada u našim uslovima nije na zavidnom nivou, ne popravi. Hoćemo li morati da za svaku ogradu, garažu ili štand po 5-6 puta da idemo u Podgoricu? Čemu onda postojanje lokalne samouprave, čemu pravljenje strategije razvoja lokalne zajednice ? – pitaju na kraju saopštenja iz Novske Liste.

Plaćeni izborni program

Nema komentara