Za čisto more Crne Gore: Ispitivanje kvaliteta mora po direktivama EU

Za čisto more Crne Gore: Ispitivanje kvaliteta mora po direktivama EU

1003
0
Podijeli

images_slike_razno_more_rjMorsko dobro, NTO i Institut za biologiju mora najavili su monitoring kvaliteta morske vode na ukupno 90 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 14 u opštini Ulcinj, 10 u opštini Bar, 24 u Budvi, 8 u Tivtu, 14 u Kotoru, i 20 na području opštine Herceg Novi. Predviđeno je da se analize obavljaju u petnaestodnevnim intervalima, od maja do oktobra.

Na osnovu rezultata posljednje analize uzoraka morske vode, koja je obavljena od 20. do 24. juna, od 90 lokacija sa kojih su uzeti uzorci morske vode, na 79 kupališta (88%) kvalitet je bio K1 klase, dok je na 11 kupališta (12%) kvalitet bio K2 klase.

Picerija i restoran

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom kontinuirano, od 1995. godine, prati sanitarnu ispravnost i kvalitet morske vode na kupalištima tokom ljetnje turističke sezone, na osnovu Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda. Svake godine, za realizaciju ovog posla, putem javnog tendera bira se akreditovana laboratorija koja ispunjava propisane uslove za obavljanje ove vrste poslova.

I ove godine u skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje prisustva 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterija Escherichia coli i Intestinalne enterokoke), dok se evidentiraju i prateći fizičko-hemijski parametari kao što su temperatura vazduha, temperatura vode, salinitet, podaci o vremenu i meteo uslovima prilikom uzimanja uzoraka, kao i izvori zagađenja i drugih elemenata koji mogu imati uticaj na kvalitet morske vode prilikom uzimanja uzorka.

Shodno članu 13. Uredbe o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, morske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, na osnovu obavezujućih mikrobioloških parametara razvrstavaju se u dvije klase i to: klasa K1-odlične, klasa K2-zadovoljavajuće, dok uzorci čije vrijednosti prelaze propisane granice za ove dvije klase se svrstavaju u grupu Van klase (VK).

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorija posjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznih mikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisani i našim zakonima i EU Direktivom. Samim tim, način uzimanja uzoraka, njihova analiza, kao i granične vrijednosti bakterija u uzorku koji su dozvoljeni za kupanje i rekreaciju u Crnoj Gori usklađeni su sa odredbama Direktive EU o kvalitetu voda za kupanje.

Kada ponoviti analize?

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještava opštinske komunalne inspekcije, republičku vodoprivrednu inspekciju, druge nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultat uzorka prelazi dozvoljene granice (van kategorije), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili kratkoročnom zagađenju. Ukoliko rezultati ponovljenog uzorkovanja morske vode pokažu da se nastavlja trend sanitarnog kvaliteta koji prelazi dozvoljene granice, obavještava se zakupac kupališta da istakne crvenu zastavicu na kupalištu, republički inspektor za vode donosi privremenu zabranu korišćenja kupališta sve do dobijanja pozitivnih rezultata analiza koje se za predmetno kupalište rade svakodnevno. Uzroci lošeg stanja kvaliteta morske vode na kupalištima mogu biti nelegalni kanalizacioni priključci u zaleđu na potoke i bujice koji se izlivaju u more, te oštećenja na kanalizacionoj mreži i ispustima.

Kvalitet morske vode na javnim kupalištima u Crnoj Gori veoma je dobar, uglavnom K1 klase, dok se pojedinačni slučajevi kratkoročnog zagađenja uglavnom vezuju za probleme u funkcionisanju kanalizacionih sistema u zaleđu plaža. U toku sezone 2015. godine kvalitet morske vode za kupanje na Crnogorskom primorju je uglavnom bio odličnog (K1) kvaliteta (95,8% uzoraka), 4,0% uzoraka bilo zadovoljavajućeg (K2) kvaliteta, dok je 0,2% uzoraka bilo van propisanog kvaliteta.

Praćenje kvaliteta morske vode na internetu

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetu morske vode građanima i turistima, Javno preduzeće je 2015. godine izradilo softverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Ova aplikacija koja se nalazi na Internet stranici Javnog preduzeća, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi omogućava jednostavniju i bržu prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori.

Pored prezentacije podataka u tabelama i simbolima na mapi za svako pojedinačno kupalište, ovaj sistem omogućava i obradu podataka i prikaz ocjene kvaliteta morske vode na osnovu kojih se mogu izrađivati izvještaji o kvalitetu morske vode shodno Direktivi EU o kvalitetu voda za kupanje.

Prilikom ulaska u aplikaciju otvara se strana sa podacima o kvalitetu vode prikazanim na mapi Crne Gore, sa statistikom aktuelnog ispitivanja. Aplikacija omogućava korisniku da odabere pojedinačno ispitvanje, opštinu ili kupalište za čije podatke je zainteresovan. Korisniku aplikacije je omogućeno da pristupi istoriji podataka za svako pojedinačno kupalište koja se sastoji od tabelarnog prikaza podataka o kvalitetu vode i pratećih informacija (fizičko hemijski parametri, informacije o meteo uslovima i sl.), kao i važećim zakonskim aktima koji se tiču praćenja sanitanog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima.

Aplikacija se nalazi na web stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom www.morskodobro.com i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena prema najnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanje podataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.

Na ovaj način, informacije o kvalitetu morske vode na kupalištima, od sada će biti dostupnije zainteresovanim građanima i turistima, te se nadamo da će ova aplikacija biti od koristi posebno turističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, kao i svim korisnicima kupališta, što će svakako doprinijeti unapređenju turističke ponude na crnogorskom primorju.

Nema komentara

Ostavite komentar

*

code