Zakup do 30 godina, a uređenje kupališta i privezišta u uvali Žanjic...

Zakup do 30 godina, a uređenje kupališta i privezišta u uvali Žanjic za 1,35 miliona eura

4
Podijeli

Ministarstvo održivog razvoja i turizma dostavilo je Vladi inovirani prijedlog Odluke Morskog dobra  od 24.novembra prošle  godine o objavljivanju javnog poziva za zakup/korišćenje morskog dobra, na južnoj strani uvale Žanjic.

Neophodna je saglasnost Vlade na Odluku koja se odnosi na izgradnju i uređenje kupališta/privezišta u skladu sa planskim dokumentima na poluostrvu Luštica, odnosno na južnoj strani uvale Žanjic.

Picerija i restoran

Prijedlog Odluke je inoviran prema sugestijama koje je dala Komisija za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vlade Crne Gore. U njenoj osnovi je  Prostorni plan područja posebne namjene za morsko dobro – Državne studije lokacije ,,Sektor 34” – Arza/Zona B’’ .

Obuhvačena je obala u okviru više urbanističkih parcela koje pripadaju Radovanićima, postojeće površine 1422 m2  i postojeće pristanište, sa održavanjem pristupne staze u zaleđu.

Namjena urbanističke parcele UPB.35 je izgrađeno kupalište, površine kopna 1944 m2 sa pripadajućim akva prostorom dok je namjena UPB.36 pristanište/privezište u uvali Žanjic površine kopna i akvatorijuma 7328 m2.

Izgradnja i uređenje obale obavlja se saglasno odobrenim projektima koji će biti urađeni prema Urbanističko tehničkim uslovima za uređenje plaže od 20.01.2017. godine. Njih je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju, Opštine Herceg Novi, a Urbanističko tehničke uslove  za izgradnju pristaništa od 18.11.2015. godine  je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine, Odjeljenje za uređenje prostora i izgradnju objekata opštine Herceg Novi.

Za potrebe funkcionisanja pristaništa u skladu sa navedenim UT uslovima može se odobriti izgradnja privremenog objekta (servisna i sanitarna namjena).

Prijedlogu Odluke je prethodilo mišljenje Ministarstva finansija, kao i Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Konstatovano je da su predviđene intervencije sa konzervatorskog aspekta prihvatljive.

U Odluci se konstatuje da se dio morskog dobra koji će se naći u javnom pozivu daje na  korišćenje na period od najviše 30 godina (5+25) i to za  najmanje  1,00 € po m2, do  najmanje 3,00 € po m2 godišnjeg zakupa.

Procjena vrijednosti ulaganja iznosila bi 1.353,300 €, kaže se u dokumentu, objavljenom na sajtu Vlade.

4 Komentari

Ostavite komentar

*

code