Početna Ekonomija Brza saobraćajnica bi mogla koštati milijardu i po eura

Brza saobraćajnica bi mogla koštati milijardu i po eura

30

Projekat brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja će se sastojati od niza obilaznica oko primorskih gradova i sve one se nalaze na različitom nivou zrelosti, kada je riječ o projektnoj dokumentaciji. Od ukupne dužine saobraćajnice, oko 21 odsto je u tunelima i oko 13 odsto u mostovima, piše Pobjeda.

Foto: Pobjeda

Prema preliminarnim rezultatima Studije opravdanosti za Jadransko-jonski koridor kroz Crnu Goru i Albaniju, prosječna procijenjena vrijednost realizacije projekta brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja je oko 13,2 miliona eura po kilometru, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva kapitalnih investicija. S obzirom na to da bi saobraćajnica trebala da bude dugačka oko 110 kilometara, ona bi prema tim preliminarnim podacima mogla koštati oko 1,45 milijardi eura. Iz Ministarstva kapitalnih investicija poručuju da projekat brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja prije svega treba da rastereti gradska jezgra i preusmjeri saobraćajne tokove ka obilaznicama oko pojedinih primorskih gradova.

– Položaj trase ovog projekta u dužini od oko 110 km definiše se prostorno-planskom dokumentacijom od Debelog brijega do Sukobina, a detaljno će biti definisan kroz izradu glavnih projekata – kazali su Pobjedi iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Dio ,,Plavog auto-puta“

Iz tog resora Vlade navode da je s obzirom na strateški značaj i zrelost, projekat brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja obuhvaćen indikativnim proširenjem Trans-evropske transportne mreže na prostoru Zapadnog Balkana i predstavlja dio šire inicijative koja je na nivou EU označena kao „Plavi auto-put“, odnosno „Blue Highway“, a domaća prostorno- planska dokumentacija prepoznaje ovu saobraćajnicu kao saobraćajnicu za brzi motorni saobraćaj. Iz Ministarstva podsjećaju da je za čitavu brzu saobraćajnicu još 2009. godine urađeno idejno rješenje i prethodna studija opravdanosti. – Projekat brze saobraćajnice se sastoji od niza obilaznica oko primorskih gradova i sve one se nalaze na različitom nivou zrelosti, kada je riječ o projektnoj dokumentaciji. Od ukupne dužine saobraćajnice, oko 21 odsto je u tunelima i oko 13 odsto u mostovima – rekli su Pobjedi iz Ministarstva.

Iz Ministarstva dodaju da je preliminarno opredjeljenje Vlade da se traže modeli realizacije koji ne znače novo direktno kreditno zaduživanje za ukupan iznos potrebnih sredstava. – U tom smislu se razmišlja o privatno javnom partnerstvu, bar kada je riječ o obilaznici oko Budve, za koju su već od strane Evropske komisije obezbijeđena 42 miliona eura za kofinansiranje izgradnje, dok se ostatak namjerava obezbijediti putem kreditnog zaduživanja i od strane privatnog partnera. Za ostale segmente brze saobraćajnice rano je govoriti o modelima i uslovima finansiranja, dok još nije kompletirana tehnička dokumentacija kao pouzdana osnova za sagledavanje ukupnih troškova realizacije – saopšteno je iz Ministarstva.

Podrška Evropske komisije

Iz tog resora Vlade navode da je do sada za realizaciju ovog projekta obezbijeđena značajna podrška Evropske komisije, budući da je strateški značaj projekta prepoznat i kao takav je obuhvaćen indikativnim proširenjem Trans-evropske transportne mreže na prostoru Zapadnog Balkana. Predstavnici Ministarstva navode da je kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans Investment Framework – WBIF) za izradu studije izvodljivosti za prioritizaciju između obilaznica Herceg Novi, Budva ili Bar i doradu tehničke dokumentacije nakon izbora prioritetne obilaznice, dobijen grant u vrijednosti od 435.000 eura. Realizacija tih sredstava je završena 2016. godine. – Kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan za izradu studije izvodljivosti za Jadransko-jonski koridor kroz Crnu Goru i Albaniju, dobijena su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3,5 miliona eura, od kojih Crnoj Gori pripada jedan milion eura za izradu studije izvodljivosti, na trasi brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja. Realizacija sredstava je u završnoj fazi – kazali su iz Ministarstva. Predstavnici Ministarstva dodaju da su kroz CONNECTA mehanizam za izradu idejnog projekta po EU standardima (što odgovara nivou idejnog rješenja po crnogorskim propisima) za prioritetni segment obilaznice oko Budve na trasi brze saobraćajnice dobijena bespovratna sredstva u vrijednosti od 1,5 miliona eura. Realizacija ovih sredstava je završena 2018. godine.

– Kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan za izradu idejnog projekta i elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo za čitavu obilaznicu oko Budve dobijena su bespovratna sredstva u vrijednosti od 2,5 miliona eura. Realizacija sredstava je u toku. U toku su i pripremne aktivnosti vezano za izradu idejnih rješenja alternativnih koridora obilaznice oko Budve, za prelaz preko Paštrovačke gore i Luštice – rekli su predstavnici Ministarstva.

Obilaznica oko Budve

Oni su podsjetili da su kroz mehanizam Investicionog okvira za Zapadni Balkan za kofinansiranje izgradnje prioritetnog, središnjeg, segmenta obilaznice oko Budve, obezbijeđena bespovratna sredstva od 42,09 miliona eura. – Realizacija sredstava predstoji i model realizacije (izgradnje) o kome se razmišlja jeste privatno-javno partnerstvo, a precizniji procijenjeni kapitalni izdatak izgradnje će se znati po okončanju izrade idejnog projekta za čitavu obilaznicu oko Budve u dužini od 30 km, a još preciznije definisati kroz izradu glavnog projekta za prioritetni, središnji, segment obilaznice oko Budve – pojasnili su iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Komunikacija sa Uneskom zbog prelaza preko Bokokotorskog zaliva

Iz Ministarstva kapitalnih investicija podsjetili su da je još 1999. godine Vlada, odnosno tadašnja Direkcija za izgradnju auto-puteva raspisala međunarodni konkurs za izbor lokacije i idejnog rješenja prelaska preko Bokokotorskog zaliva.

– Tokom 2009. godine završena je Studija vizuelnog uticaja mosta Verige na Unesko, prirodni i kulturno-istorijski region Kotora, a koja je imala za cilj da vizualizira i procijeni sa nezavisne pozicije most Verige i priključne saobraćajne objekte u tjesnacu Verige, koji su planirani na udaljenosti od približno 2,5 km od zaštićenog prirodnog i kulturnog regiona Kotora – kazali su iz Ministarstva. Iz tog resora navode da se u izvještaju misije Unesko iz 2008. godine navodi da predviđeni most ne predstavlja prijeteću opasnost za područije svjetskog nasljeđa Uneska. Iz Ministarstva podsjećaju da su za provjeru mogućeg tunelskog rješenja prelaza zaliva, od nadležnog ministarstva izdati tehnički parametri na osnovu kojih je urađen projektni zadatak. – Idejnim rješenjem tunelskog prelaza i prethodnom studijom opravdanosti izgradnje, dokazalo se da je varijanta prelaza Bokokotorskog zaliva tunelom višestruko nepovoljnija sa prostorno-urbanističkog, tehno-ekonomskog, saobraćajno-tehničkog, ekološkog, funkcionalnog i bezbjednosnog aspekta – rekli su predstavnici Ministarstva. Godine 2017. je urađeno i idejno rješenje mosta sa visinom od 65 metara, sa prilaznim saobraćajnicama i obilaznicom Tivat.

Projektant je bio Tempusprojekt iz Zagreba. Takođe je urađena i Studija opravdanosti izgradnje mosta Verige preko Bokokotorskog zaliva sa prilaznim saobraćajnicama, a urađen je i elaborat zaštite životne sredine prelaza preko Bokokotorskog zaliva.

– Pitanje odnosa sa Uneskom u vezi sa ovim projektom i dalje je otvoreno, ali se preduzimaju određene aktivnosti. Kao što je poznato, inicijativa o potrebi izrade HIA se u materijalima Uneska pojavljuje još od 2005. godine, a posljednjih nekoliko godina Komitet za svjetsku baštinu Uneska tražio je od države da izradi i dostavi na razmatranje procjenu uticaja za baštinu (HIA) urađenu na bazi ICOMOS smjernica za izradu HIA – saopšteno je iz Ministarstva.

Dodaju da je odredbama Prostornog plana posebne namjene obalnog područija definisana obaveza izrade posebne tzv. HIA studije, za prelaz preko Bokokotorskog zaliva.

– Prateći ove odredbe, kao i odredbe iz Prostornog plana posebne namjene obalnog područja, kojima je definisana obaveza alternativnih koridora preko Luštice i Paštrovačke gore, pokrenute su pripremne aktivnosti za izradu idejnih rješenja pomenutih alternativnih koridora prema Luštici i Paštrovačkoj gori, nakon čega će se kroz multikriterijumsku analizu doći do preferirane trase, što će biti i osnova za dalju intenzivniju komunikaciju sa Uneskom u vezi sa izradom HIA studije i samim tim definisanjem optimalnog prelaza preko Bokokotorskog zaliva – objasnili su iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Izvor: Pobjeda

30 Komentari

 1. 44 km Autostrade kroz ništa nije moglo naći evropskog investitora, jer je nerentabilno – Kinezí su priskoöili – zašto? 110 km Brze saobraajnize za rasterečenje primorske gužve, ima evropsku podršku – zavlači se – zašto?

 2. Nadam se da se ništa od ovoga neće ostvariti.Ako niste primjetili zove se zaobilaznica,znači da nas turisti zaobidju što brže.Protiv sam ovoga jer treba da prodje baš dijelom naše a i drugih opština koji treba sačuvati.Pravo da vi kazem … mi se za sve priče o napretku i lažna obećanja,vidim kako smo napredovali od ovog auto puta preskupog.Samo su gradjani zaduženi,nikakvu drugu dobit nemaju i još će da ga plaćaju ako se budu njime vozili.Dje tu logika,prvo ti uzmu pare da nešto naprave pa ti onda to opet naplaćuju?Dok se završi izgradnja već će vozila da lete nebom.Ko hoće da dođe doći će,ja baš volim gužvu u saobraćaju i zastoje.Ima pčela i mrava milioni u kolonijama pa nikad nema gužve i zastoja.Budimo pčele i mravi a ne marva.

  4
  7
  • Individualni saobraćaj je neizostavno istorijsko dostignuće. Turisti sa Zapada ne stižu do Boke, jer ih Hrvatska uzput dobro prihvata. Doči će po valjanom putu i sa odgovarajućom prihvatnom turistikom. Samo, treba prestati sa ideologijom autarhučne turistike, poslije svih kriznih iskustava od nazad tridesetak godina. Brza teretna zaobilazna poviše HN je prava opcija i za industrijalizaciju te pozadine – uključujući dobru vezu sa Lukom Zelenike.

 3. Kolega, nema sumnje da je Boka od polovine prošlog vijeka neplanski nagrđivana – ali upoređenje sa Lago di Como nema funkconalnog smisla. To glečersko jerzero granoči sa Švajcarkom, a južno je tangirano sa intenzivnom osom Venecija-Milano. Po sebi nema nikakvu saobraćajnu funkciju – pa može mirno uživati. Suprotno od Boke: Ležala je na pomorsko-saobraćajnoj osi Venecije do Kipra – vidi Lazaret Meljine. Napoleon je na brzinu gradio prvu cestu, pa Austrija sa catarom. Moderni autosaobračaj je neminovno izazvao Magistralu 60-ih godina i to imamo do danas – sve jednako sa catarom. Prvi urbanista Boke, moj profesor Dobrović je odmah tada ukazao na potrebu za most Verige. Bio sam građevinski referent Tivta 70-ih godina: Svađali smo se sa Kotorom radi mosta: Oni protiv – ne zbog ideala – nego zbog brige zabačenosti naspram Tivta. I najzad evo plan za brzu saobračajnicu: Hrvatska gradi most za Pelješac več dogodine a Dudrovnik planira i drugi most preko Omble do Ćilipa. I ništa dalje? Sa ovakvom saobraćajnom gužvom duž Primorja? Odušak je ova planirana brza saobraćajnica sa već projektovanim mostom.

  6
  4
  • Bez veze! Most sa Kobile ili tunel Zelenika-Luštica? Kuda onda iz Luštice? Nema druge no uzbdo na Lovćen – za zaobić Budvu. Ili sasvim bez brze saobraćajnice? – za sačuvat ovakvu saobraćajnu gužvu. Sve sama lupetanja. Most Verige je jedino, čisto i direktno rješenje, za sve zaobilaske od HN do Bara. Neće to ni indolentnost Podgorice trajno spriječiti.

   5
   1
   • Pa to je tek glupost! Kako ce se kroz gusto naseljeno provlacit put? Da je to lako davno bi u Nemilu bilo 3 trake do vrha, ne do pola…
    I kako dje? Ne lupaj. Sa Lustice se spusti u Grbalj (ili prije), Toplis, Markovici i Rumijom do iza Bara.. 🤷🏻‍♂️ Izbjegnu se veca naselja, skuplje zemiljiste, unistene okokucnice i kuce, gnijevan narod. A ako vec investitori traze tunel (zelenika-rose. Ubi boze u glavu..) ovo je cak i jednostavnoje i brze i lakse. ALOOO !?

 4. ne budi te glupi. Crna Gora onda gubi status UNESCOA. to mora biti tunel. I da li vi stvarno mislite da ce most biti dzabe ? Da se nece naplacivati?

  12
  9
  • Šta ima CG od nekakvog statusa UNESCOa? Nekakvu diplomu za kancelariju predsjednika opštine i buket cvijeća. Treba prevashodno insistirati da most bude što elegantnijeg dizajna i estetike. Ja sam protiv tunela jer bi prilazni tuneli morali biti izuzetno dugački, a turisti ne bi onda ni vidjeli Boku!

   9
   8
 5. А наставићемо да живимо у смраду и праисторијском канализационом систему.Колектор завршавајте …” једни.

  31
  1
  • Slažem se, ali Podgorica je protiv. Hrvati prvo grade veliki most na Pelješac, pa za Dubrovnik. Pogoričani planiraju prvo za Budvu, a most nema veze.

   20
   3
 6. “Brza saobračajnica” je obalni potez od Ploča do Skadra, i to ispred “Jadransko Jonske autosrade” od Trsta do kranjeg juga na Peloponezu. Ova je trasa već izgrađena kroz Hrvatsku i Grčku, a fali dionica Čapljina-Trebinje-Grahovo-Podgorica i kroz Albaniju. Za rečenu Brzu saubračajnicu dogodine se završava zoaobilazni most ispred Neuma na Pelješac, a najskorije stiže i do Ćilipa. Karakteristika je uglavnom ravna autostradi, ali bez pomočnih bočnih traka. Most Verige dobija smisao tek sa izgranjom crnogorske dionice, i to kao radikalna zaobilaznica za sva primorskia mjesta. Trasa kroz Novsku opštinu: Debeli Brijeg – poviše Sušćepana – između Poda i Kamena – poviše Sasovića – kroz Devesilje – ispod Bijelskih Kruševica – Sv. Neđelja i Most. Opštinskim planiranjem, najvažnije su dobri prikjučci na trasou ove Brze saobračajnice. A još i posebna zaobilaznica za Herceg Novi od Igala do Zelenike? Kome to treba? Gradu i Luci Zelenika trebaju dobre veze ne Brzu saobraćajnicu, a Bijela to ionako dobija na Most.

  22
 7. Pravite to IZNAD Boke, pa onda spajajte s gradovima prilaznim putevima – razvijte i zaledje kao svuda u svijetu! A ne surgat’ guzvu jos vecu u Boku i Grbaljsko polje.
  Nevjerovatno kakvo odsustvo pameti.

  50
  3
  • Bravo, to Boki nije potrebno, ionako smo nagrdjeni svakavim gradnjama. Ajte gore preko Krusevica pa na Zalaze, neka i zaledje malo procvijeta.

   33
   3
   • Treba samo pogledati jedno jezero Komo na sjeveru Italije koje u odnosu na Boku nema ni petinu te ljepote. ALI tamo se nije betoniralo do besvijesti uz more kao kod nas zadnjih 20 godina ukljucujuci i “zarobljavanje” drveca na plazama betonom da mjestani i turisti imaju dje sjest’ i/ili parkirat’. Pa pogledajte zasto svjetski jet-set leti u Komo, a NE u Boku da se otima za skupe vile koje nisu nista drugo do maltene identicne stare kuce kakve su odje bile jedine do prije neku deceniju. A vi dragi moji Bokelji krivite onda koga hocete sto ne mozete zaraditi ni djelic onoga sto Italijani tamo naplacuju…
    I jos nesto: prvom prilikom kad mozete, prodjite priobaljem novske i kotorske opstine i podijelite utiske s nama odje.
    I sad jos ubacit’ autoput i MOST u Boku… briljantna demonstracija naseg nerazlikovanja stete od koristi.

    6
    2
    • Most je prijeko potreban. Ne nego cemo se dovijeka glupirati sa trajektima. Ljeti ti, zbog trajekta treba sat vremena od Tivta do Bijele. Uzas… most, samo da bude funkcionalan, pa makar i kostao prelazak isto koliko i trajekt, isplati se, samo da se ne gubi ogromno vrijeme

     2
     2

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code