Početna Društvo I za bespravne objekte prosječni troškvi urbane sanacije 100 eura po kvadratnom...

I za bespravne objekte prosječni troškvi urbane sanacije 100 eura po kvadratnom metru

0

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte prestaće da važi u Herceg Novom ukoliko Vlada da saglasnost na Prijedlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju koji je dostavila Opština.

Herceg NoviTim Prijedlogom se propisuju visina, uslovi, način, rokovi i postupak plaćanja naknade za urbanu sanaciju. Naknadu plaća vlasnik bespravnog objekta u nekoj od 5 građevinskih zona.

Stepen opremljenosti građevinskog zemljišta iskazuje se koeficijentom opremljenosti po zonama, na osnovu pripadajuće vrijednosti izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture i na osnovu tržišnog kriterijuma vrijednosti lokacije, gdje je vrijednost lokacije srazmjerna njenom položaju i udaljenosti od gradskog centra, pristupačnosti, obimu i raznolikosti ponude i posebnim pogodnostima za određenu namjenu, i to: Zona I – 1.50, Zona II – 1.20, Zona III – 0.75, Zona IV – 0.40 i Zona V – 0.25.

Troškovi urbane sanacije procijenjeni na osnovu planskih pokazatelja u zahvatu pojedinih zona iznose: I zona – 160 e/m2, II – 125 e/m2, III – 95 e/m2, IV – 70 e/m2 i V – 50 e /m2.

Iznos naknade po m2 neto površine bespravog objekta obračunava se kao proizvod prosječnih troškova urbane sanacije i koeficijenta opremljenosti po zonama i iznosi: I zona – 150 e/m2, II – 120 e/m2, III – 75 e/m2, IV – 40 e/m2 i V 25 e/m2.

Iznos naknade za troškove urbane sanacije umanjuje se za: 50 % za objekte osnovnog stanovanja, 80% za objekte u biznis zoni, 10% za objekte namijenjene za novo zapošljavanje više od 10 lica, 10% za potkrovlje, 50% za nadzemne garaže u objektu, 80% za vjerske objekte, 80% za pomoćne objekte koji služe korišćenju stambenog i drugog objekta (podzemne i nadzemne garaže, bazeni, ostave, septičke jame, bunari, ograde, i sl.) i 90% za objekte čiji vlasnik ili član porodičnog domaćinstva ima prioritet u ostvarivanju prava na socijalno stanovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način ostvarivanja prava na socijalno stanovanje. Iznos naknade uvećava se u skladu sa odredbama člana 164 st. 9 i 10 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Prosječni troškovi urbane sanacije na nivou svih zona iznose 100 eura po m2.

U slučaju da investitor zakasni sa plaćanjem naknade, obračunava se kamata u skladu sa zakonom. Ukoliko vlasnik bespravnog objekta zakasni sa plaćanjem duže od tri mjeseca, Opština će pokrenuti postupak namirenja potraživanja, navodi se između ostalog u Prijedlogu Odluke.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code