Početna Društvo JP „MORSKO DOBRO“ POSTAJE AGENCJA

JP „MORSKO DOBRO“ POSTAJE AGENCJA

0

Predlogom Zakona o morskom dobru, koji će se naći pred crnogorskim poslanicima slijedeće sedmice, predviđena je transformacija Javnog preduzeća morsko dobro u Agenciju za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

Buduća Agencija će imati Savjet od 7 članova i direktora.
Članove i predsjednika Savjeta imenuje i razrješava Vlada. Tri člana Savjeta Vlada imenuje na predlog primorskih opština. Mandat članova Savjeta traje četiri godine, osim članovima iz primorskih opština, čiji mandat traje dvije godine.
Članovi Savjeta iz primorskih opština čiji je mandat istekao, zamjenjuju se članovima Savjeta iz primorskih opština koje nijesu imale svoje predstavnike u Savjetu. Oni za svoj rad odgovaraju Vladi.Direktora Agencije imenuje Savjet na period od četiri godine, po
sprovedenom javnom konkursu, uz saglasnost Vlade.
Članovi Savjeta i direktor Agencije ne mogu biti imenovani više od dva puta uzastopno.
Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se iz naknade od zakupa morskog dobra, koncesione naknade i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. Agencija će danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata preuzeti sredstva, postojeću dokumentaciju i zaposlene Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
U predlogu Zakona o morskom dobru, navodi se, između ostalog da je prilaz morskoj obali, plažama i kupalištima slobodan i besplatan.
Vrste, namjenu i uslove korišćenja kupališta, uključujući pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, propisuje organ državne uprave nadležan za poslove turizma.
Takođe zabranjeno je postavljanje ograda ili drugih prepreka na morskom dobru koje onemogućavaju prilaz morskoj obali, plažama i kupalištima.
Pristaništa, privezišta, ponte, mandraći, sidrišta i vezovi, kao dobra koja služe opštoj upotrebi, mogu se dati na korišćenje za obavljanje privredne djelatnosti i za privez čamaca i drugih plovnih objekata, na osnovu ugovora o zakupu zaključenog sa Agencijom.
Kaznene odredbe predlogom zakona predviđaju kazne za pravna, fizička i odgvorna lica, kao i za preduzetnike od 500 do 20.000 eura.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code