Ko će ove godine obavljati javni brodski prevoz od Novog do Rosa?

Ko će ove godine obavljati javni brodski prevoz od Novog do Rosa?

4
Podijeli

Opština Herceg Novi objavila je tendersku dokumentaciju za izbor brodskog prevoznika koji će saobraćati na liniji Rose – Herceg Novi – Rose. Vrijednost ovog posla je 25 hiljada eura.

U javnom prevozu putnika na moru predviđene su linije: Rose – Herceg Novi, polasci od ponedjeljka do petka u 6,30 h, 13,00 h i 15,15 h, subotom u 6,30 h i 13,00 h. Polasci na relaciji Herceg Novi – Rose od ponedjeljka do petka su u terminima 13,30 h i 15,30 h, subotom u 13,30 h.

Picerija i restoran

U postupku javne nabavke, kako se navodi,  može da učestvuje samo ponuđač koji je: upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom odnosno propisima države u kojoj ima sjedište, da nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare, da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti.

Ponuđač je dužan dostaviti nekoliko dokaza, i to: da, shodno planu linija, ima minimum 2 plovila, kao i jedan rezervni motor, ima zaposleno najmanje još jedno lice osposobljeno za upravljanje plovilom u javnom prevozu putnika, polise obaveznog osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja i za štetu počinjenu trećim licima za svako plovilo kojim namjerava obavljati prevoz putnika, dokaz o stečenom zvanju za mornara motoristu, odnosno voditelja čamca za pomoćnog mornara, ugovore o radu i prijave osiguranja zaposlenih za svako lice koje će obavljati prevoz putnika na moru, dozvole za plovidbu plovila-čamaca i dokaze o izvršenom redovnom tehničkom pregledu za svako plovilo pojedinačno, kojim se namjerava obavljati prevoz putnika.  Kapacitet, odnosno nosivost je 25-30 lica.

Ponude se predaju radnim danima od 08 – 14 časova, zaključno sa 19.03.2018. do 9 časova. Javno otvaranje ponuda, kojem mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od ovlašćenog lica, održaće se 19.03.2018. godine u 9:30 časova, u prostorijama Opštine Herceg Novi. Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Ponuda važi 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Period izvršenja ugovora je godina od zaključivanja.

Podsjetićemo prevoz na ovoj liniji u prošloj godini obavljao je Radivoj Begović, hercegnovski preduzetnik koji je jedini dostavio ponudu.

4 Komentari

  1. Jesenas sam negdje oko 15 h posmatrao borbu brodića Loro,
    sa orkanskim nevremenom, valovima, vjetrom i kišom.
    Nevjerovatna vještina i upornost posade da se dođe do Rosa.
    I održi linija.
    Predlog za Opštinsku nagradu.

Ostavite komentar

*

code