Početna Politika Političke partije koje su učestvovale na izborima u Novom da dostave izvještaj...

Političke partije koje su učestvovale na izborima u Novom da dostave izvještaj Agenciji za sprječavanje korupcije

0

Svi politički subjekti koji su učestvovali u kampanji su dužni da sačine i dostave Agenciji Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju, sa pratećom dokumentacijom. Izvještaji se dostavljaju 30 dana od dana održavanja izbora, najkasnije 7. juna.

Agencija obavještava političke subjekte da je neophodno da se troškovi kampanje opravdaju odgovarajućom dokumentacijom koja se prilaže uz izvještaje, i da se obračunavaju poreske obaveze za isplate naknada po raznim osnovama (rad na terenu, opunomoćeni predstavnici i dr.). Prateća dokumentacija uz Izvještaj podrazumijeva:

Izvode iz banke za račun otvoren u svrhe plaćanja za izbornu kampanju – iz kojih se može vidjeti priliv novca iz javnih i privatnih izvora, kao i plaćanja prema dobavljačima;

Ugovore sa dobavljačima i emiterima za sve pružene usluge ili proizvode, kao i fakture dobavljača sa iskazanom pruženom uslugom ili isporučenim proizvodima;

Fiskalne račune za nabavke obavljene u maloprodaji;

Odluke o prilogu koju je donio organ upravljanja dobavljača – ako ima popusta prilikom medijskog oglašavanja, odnosno datih priloga od strane pravnih lica.

Spisak volontera – ukoliko ih ima.

Ugovori o zajmu – ukoliko se politički subjekat zadužio.

Ukupno je 12 političkih subjekata predalo izborne liste i obavijestilo Agenciju o otvaranju posebnog žiro računa za finansiranje troškova izborne kampanje, te odredilo odgovorno lice za namjensko trošenje sredstava i podnošenje izvještaja.

Za finansiranje troškova kampanje, Opština Herceg Novi je u skladu sa zakonom, opredijelila iznos od 30.000€. Od navedenog iznosa je 20% u skladu sa zakonom podijeljeno svim političkim subjektima koji učestvuju u kampanji. Ostatak od 80% će se podijeliti srazmjerno broju osvojenih mandata, u roku od sedam dana od dana kada politički subjekti dostave Agenciji izvještaje o prikupljenim i utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom.

Politički subjekti su mogli da prikupljaju i sredstva iz privatnih izvora u toku kampanje, u konkretnom slučaju maksimalno do 15.000 €. Maksimalan iznos troškova izborne kampanje po političkom subjektu iznosio je 45.000€ (čl.13 st.4 Zakona).

Agencija je stava da bi u cilju unaprjeđenja transparentnosti, kontrole i praćenja finansiranja izborne kampanje, prilikom plaćanja troškova sa posebnog računa trebalo da preovladava bezgotovinski način plaćanja, sa posebnog žiro računa otvorenog za potrebe izborne kampanje.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code