Početna Ekonomija Upustva za zakupce morskog dobra pri konkurisanju na tendere

Upustva za zakupce morskog dobra pri konkurisanju na tendere

1

Svima koji namjervaju da zasnuju djelatnost u zoni morskog dobra, odnosno postanu zakupci u narednih pet godina, predstoje obimne i zahtijevne tenderske procedure za zakup kupališta. One moraju da se sprovode u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini i Odluci o davanju u zakup/na korišćenje djelova morskog dobra u skladu sa Atlasom crnogorskih plaža i kupališta i Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2019-2023. godine.

Zato iz JP za upravljanje morskim dobrom podsjećaju zainteresovane zakupce na obavezu poštovanja strogo formalnih procedura prilikom konkurisanja na tendere.

Neki od uslova su da ponuđač može biti domaće ili strano fizičko lice, privredno društvo, pravno lice ili preduzetnik pojedinačno ili kao grupa ponuđača u zajedničkoj ponudi-konzorcijum koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva (web stranica www.morskodobro.com).

Članovi zajedničke ponude moraju dostaviti ugovor o konzorcijumu u kojem će biti navedeno ko je nosilac zajedničke ponude i njegova ovlašćenja.

Ponuda mora da sadrži podatke o ponuđaču (fizičkom ili pravnom licu), originalnu bankarsku garanciju ponude koja mora biti bezuslovna i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja od minimum 90 dana. Iznos bankarske garancije ne može biti manji od visine ponuđene cijene godišnjeg zakupa.

Svi dokazi (osim fotokopije lične karte) moraju biti dostavljeni u formi originala ili ovjerene fotokopije. Na nadmetanju (tenderu) mogu učestvovati isključivo ponuđači koji otkupe tendersku dokumentaciju.

Ponuda se dostavlja kao jedinstvena cjelina uvezana i numerisana (osim bankarske garancije) u zatvorenom omotu na kojem mora biti istaknuto ime i prezime ponuđača, broj javnog poziva i broj lokacije iz javnog poziva na koju se odnosi ponuda.

U strogo formalnoj froceduri izuzetno je važno pravovremeno dostavljanje ponuda, ni minut kasnije od vremenskog roka datog u Javnim pozivima, obavještavaju iz Morskog dobra.

Podsjetićemo da je Morsko dobro objavilo tendere za zakup kupališta u Ulcinju, Baru i Budvi, kao i za zakup dijela hotelskih kupališta u Herceg Novom. Do kraja marta trebalo bi da budu objavljeni tenderi za zakup kupališta u Herceg Novom, Kotoru i Tivtu.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code